Stichting Bewoners Belangen Aarwoude

Wat doen we..

Iedere woningcorporatie in Nederland is verplicht om een bewonerscommissie in het leven te roepen. Zo dus ook voor Woondiensten Aarwoude, de woningcorporatie waar u uw woonruimte van huurt.
Dit is verankerd in de BBSH, wetgeving waaraan woningcorporaties moeten voldoen.
Overleg tussen huurders en de verhuurder is niet alleen wettelijk verplicht maar ook belangrijk als je invloed wilt uitoefenen op het beleid van de verhuurder.
Natuurlijk kan een verhuurder niet met alle huurders tegelijk praten. Daarom is sinds 2000 de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude opgericht, zodat er een organisatie is die namens de huurders op kan treden.

Ons doel is om de belangen van de huurders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in de ruimste zin van het woord en op alle gebieden die met het huren van een woning te maken hebben.
Huurders hebben er belang bij om in een veilige woonomgeving een kwalitatief goede en een voor alle huurders betaalbare woning te bewonen.
We overleggen daarom op gezette tijden met Woondiensten Aarwoude over zaken zoals huurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging, onderhoudsbeleid en de bouw of renovatie van woningen. Woondiensten Aarwoude is verplicht om hierover informatie te verschaffen.
Verder voeren we overleg over het uitwerken van door de politiek opgelegde wetgeving zoals de Verhuurdersbijdrage en de Warmtewet.
We hebben door de Overlegwet het wettelijk vastgelegde recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven over beleidsvoornemens en -beslissingen van de verhuurder.
Echter, de verhuurder is niet verplicht om ons advies op te volgen maar zal er op zijn minst in het beleid rekening mee houden.
Voor wat betreft het uit te brengen advies zullen wij de situatie vanuit zoveel mogelijk kanten bekijken; soms kan het dan zijn dat het lange termijn-belang dan zwaarder weegt dan het belang op korte termijn.
Op sommige beleidsgebieden is er sprake van instemmingsrecht; er moet tussen verhuurder overeenstemming zijn over uit te voeren beleid.
Alle rechten en plichten staan vastgelegd in de Overlegwet en zijn verder uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst tussen Woondiensten Aarwoude en Stichting Bewonersbelangen Aarwoude.

Stichting Bewonersbelangen Aarwoude kan collectieve problemen van huurders inbrengen tijdens een overlegvergadering. Echter, wij zijn geen klachtenbureau voor individuele problemen aan woningen. De SBBA is er voor alle huurders zonder onderscheid van buurt, woonvorm etc.

Een voorbeeld:

Omdat we van alle kanten horen dat het voor steeds meer mensen het steeds moeilijker wordt om de huur te betalen hebben we woondiensten Aarwoude het advies gegeven om de huurverhoging voor dit jaar te matigen voor de huurders met een laag inkomen die in een dure huurwoning wonen.

Met als resultaat:
Woondiensten Aarwoude matigt de huurverhogingen ( Woondiensten Aarwoude matigt de huurverhogingen)

Daar we momenteel minder leden hebben dan zetels zijn we op zoek naar mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid of deskundigheid in dienst willen stellen van een goed functionerende overlegafvaardiging van huurders.
Je hoeft niet per se meteen als lid mee te draaien maar het zou ook al voor ons heel waardevol zijn als we een beroep kunnen doen op je deskundigheid zoals op bijvoorbeeld op het gebied van financiën, recht of bouwkunde.

Alle reacties zijn welkom!!!!

SBBA

Stichting Bewoners Belangen Aarwoude is een stichting van en door huurders van de Woondiensten Aarwoude. Ons doel is het behartigen van het collectief belang voor alle huurders, in de breedste zin van het woord.