Nieuws

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Gemiddelde huurverhoging Aarwoude lager dan inflatie

Woondiensten Aarwoude verlaagt huren
Huurders met een inkomen onder de € 40.349 krijgen in 2017 in principe geen huurverhoging van Woondiensten Aarwoude. Huurders die scheef wonen krijgen wederom inkomensafhankelijke huurverhoging. Betaalbaarheid is één van de speerpunten uit het ondernemingsplan van Woondiensten Aarwoude. De huurdersorganisatie heeft dat aangegrepen om eind 2016 al proactief een voorstel voor de huurverhoging 2017 aan de corporatie te sturen.

Woondiensten Aarwoude heeft het voorstel van de huurdersorganisatie als uitgangspunt genomen, waarbij huurders met een laag inkomen in principe geen huurverhoging krijgen. Huurders die nu een hele lage huurprijs betalen krijgen wel een bescheiden huurverhoging. Huurders die een hogere sociale huurprijs betalen maar in een passende woning wonen, krijgen in principe van Aarwoude een huurverlaging van maximaal 2,5%.

Huurders met een inkomen boven de € 40.349, ook wel scheefwoners genoemd, krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging. De opbrengsten van die huurverhoging worden onder andere gebruikt om te investeren in nieuwe sociale huurwoningen en om bestaande huurwoningen te verduurzamen.

De totale huurverhoging komt dit jaar bij Woondiensten Aarwoude met 0,27% iets lager uit dan de inflatie (0,3%). Woondiensten Aarwoude stuurt deze week brieven aan al haar huurders waar in staat wat hun nieuwe huurprijs wordt.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Oproep aan gemeenteraad tot snelle bouw van extra sociale huurwoningen.

De huurdersorganisaties uit Kaag en Braassem hebben samen met hun woningcorporaties MeerWonen en Woondiensten Aarwoude een open brief gestuurd aan de gemeenteraad. In de brief roepen zij de gemeenteraad van Kaag en Braassem op om de bouw van extra sociale huurwoningen snel mogelijk te maken.

De woningzoekenden in deze gemeente zitten in het nauw. De wachttijd voor een sociale huurwoning was met vijf jaar al lang en neemt op dit moment snel toe. De gemeentelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders is fors gestegen, wat betekent dat een groot deel van de vrijkomende sociale huurwoningen moet worden toegewezen aan statushouders. Het gevolg is dat veel minder van deze woningen beschikbaar komen voor de reguliere woningzoekenden, terwijl 600 mensen uit Kaag en Braassem actief op zoek zijn naar een sociale huurwoning.

Nieuwbouw noodzakelijk

De gemeenteraad bespreekt op 25 april de plannen van het college om op vier locaties in de gemeente circa 110 extra sociale huurwoningen te bouwen. Dit aantal is broodnodig om het oplopen van de wachttijden voor een sociale huurwoning op zijn minst af te remmen. De extra woningen zullen als eerste worden aangeboden aan doorstromers uit de eigen gemeente. In de woningen die zij achterlaten kunnen dan gespreid over de hele gemeente ook statushouders worden gehuisvest.

De corporaties en hun huurdersorganisaties roepen de gemeenteraad op vaart te maken met de uitvoering van deze plannen én alle relevante maatregelen te nemen die op korte termijn tot resultaten kunnen leiden. Zo kan de gemeentelijke taakstelling gespreid worden gerealiseerd, maar worden de 600 actief woningzoekenden uit Kaag en Braassem ook niet vergeten.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Stichting Bewoners Belangen Aarwoude (SBBA) behartigt de belangen van de huurders van Woondiensten Aarwoude.
Om de belangen van de huurders goed te kunnen behartigen wil SBBA weten wat er leeft onder de huurders.
SBBA heeft het Woonbond Kennis en Adviescentrum gevraagd om een digitale enquête te houden.

SBBA krijgt signalen dat de betaalbaarheid voor sommige huurders van woningcorporaties onder druk staat.
Wij willen graag weten hoe het zit met de betaalbaarheid van het huren bij onze achterban.

Woondiensten Aarwoude heeft ervoor gekozen om het onderhoud minder intensief te doen.
SBBA vindt het belangrijk dat huurders nog steeds tevreden zijn over het onderhoud.
Daarom willen we graag weten wat u vindt van het binnenklimaat van uw woning.

SBBA zal een samenvatting van de resultaten beschikbaar stellen.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer tien minuten.
De digitale enquête kunt u invullen door de onderstaande link in te volgen in het internetprogramma van uw computer:
www.woonbondonderzoek.nl/aarwoude

Wij danken een ieder voor zijn/haar medewerking.


De resultaten worden zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt.


Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Deel van huurders krijgt helemaal geen huurverhoging

De jaarlijkse huurverhoging ziet er bij Woondiensten Aarwoude dit jaar heel anders uit dan voorgaande jaren. Dat merken met name de huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huurprijs. Die krijgen per 1 juli namelijk helemaal geen huurverhoging. Huurders die de laatste jaren zijn gaan huren bij Woondiensten Aarwoude betalen meestal veel hogere huren dan mensen die al veel langer huren. Mensen die een relatief hoge huur betalen en een laag inkomen hebben worden bij de komende huurverhoging ontzien. Afhankelijk van hoeveel huur zij betalen krijgen zij helemaal geen huurverhoging, of alleen inflatiecorrectie (1%). Mensen met een inkomen beneden de € 34.229 krijgen nooit meer dan 2,5% huurverhoging.

Scheefwoners krijgen meer huurverhoging

Bij huurders die op basis van hun inkomen niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning (zogenaamde scheefwoners) worden de huren meer verhoogd. Zij krijgen een huurverhoging van 3% of 5%, afhankelijk van hun inkomen. Deze extra huuropbrengsten zijn nodig om de verhuurdersheffing te betalen die moet worden afgedragen aan het Rijk. Dat de lagere inkomens nu kunnen worden ontzien komt doordat Woondiensten Aarwoude de bedrijfslasten vanaf 2015 nog verder heeft weten te verlagen. Die besparingen worden nu teruggegeven aan de huurders.

Huurdersorganisatie positief

Woondiensten Aarwoude had al aangekondigd om extra aandacht te gaan besteden aan de betaalbaarheid en ook de huurdersorganisatie van Woondiensten Aarwoude heeft zich hier sterk voor gemaakt. De afgelopen periode zijn intensieve gesprekken gevoerd met de Stichting Bewonersbelangen Aarwoude. Zij zijn positief over deze matiging van de huurverhoging. Het zorgt ervoor dat juist de meest kwetsbare groep huurders wordt ontzien.

SBBA

Stichting Bewoners Belangen Aarwoude is een stichting van en door huurders van de Woondiensten Aarwoude. Ons doel is het behartigen van het collectief belang voor alle huurders, in de breedste zin van het woord.